Sedan juni 2018 har Energikontoren Sverige, med finansiering av Energimyndigheten, drivit projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor. Deltagarna i REDI har fått såväl träning för att hantera tekniken som metodstöd för att långsiktigt etablera en fungerande digital möteskultur. Projektet tar avstamp i ett transporteffektiviseringsperspektiv där digitala möten blir ett medel för att minska det onödiga tjänsteresandet. Syftet har varit att minska sårbarheten, spara tid och resurser samt öka tillgängligheten och den regionala samverkan.

Lära tillsammans

REDI startades som ett syskonprojekt till Trafikverkets mångåriga satsning REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. Genom REMMs etablerade 10-stegsmetod har deltagarna i REDI fått arbeta systematiskt för att få igång de interna processerna med att implementera rutiner för sina digitala möten. Förutom metodstöd har deltagarna erbjudits en rad olika aktiviteter fördelat på 27 webbinarier och 72 träningstillfällen. För att få till naturliga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte startades totalt nio regionala team runt om i landet. I teamen kunde deltagande organisationer ta stöd av varandra och låta regionala förutsättningar och behov forma innehållet. 15 kommuner genomförde även en enkät för digitala mötesvanor som mynnat ut i uppdaterade policys och handlingsplaner.

– Den stora nyttan med REDI har varit att deltagarna har fått testa och lära tillsammans under avslappnade former, säger Marlene Garhall, projektledare för REDI.
– Vi har märkt av att fler har vågat hålla i webbinarier och digitala konferenser – och det med god kvalitet!

Uppväxling under pandemin

Under REDIs sista år satta covid-19-pandemin agendan och för att möta de ökade behoven av kunskap och träning växlade REDI upp med extra träningstillfällen, teknikstöd och ett särskilt fokus på politiska möten. Tydligt blev att vi alla behöver bli bättre på att nyttja digitala möten som verktyg för att våra verksamheter ska fungera som normalt, även när vi inte kan mötas fysiskt.

För många börjar och stannar frågan om digitala möten hos organisationens IT-avdelning. Ett viktigt fokus under projektets sista år var därför att förflytta diskussionerna till ett mellanmänskligt perspektiv kring hur vi får till, inte fler, utan bättre digitala möten.
– Med pandemin blev det ännu tydligare att vi behöver få till hållbara digitala möteskulturer, säger projektägare Therese Silvander och menar att vi alla kan bli bättre på att planera våra möten, oavsett om de är fysiska eller digitala.

Nationellt kompetenscentrum

I december 2020 avslutas projektet, även om arbetet inte på något sätt tar slut. Projektgruppen för REDI har under åren deltagit i en mängd forum och hittat samverkanspartners för att tillsammans lyfta digitala möten som en självklar del i ett transporteffektivt samhälle. Framöver finns en förhoppning om att bilda ett nationellt kompetenscentrum för digital samverkan.

– Det finns fortsatt ett stort behov att lära kring hur vi skapar bättre digitala konferenser, workshops och hybridmöten där interaktivitet och delaktighet står i fokus, säger Therese Silvander.
– Satsningar som REDI behövs för att möta den digitala utvecklingen och samhällets krav på samverkan, inte minst för att bidra till hållbarhetsmålen. Det handlar också om få till ett flexibelt arbetsliv där vi kan bo och arbeta i hela Sverige, samtidigt som skattemedel används smart i pandemins spår.

 

På projektets hemsida, re-di.se, kommer du fortsatt kunna ta del av genomförda webbinarier och konferenser, tips, guider och framtaget stödmaterial. Slutligen vill vi tacka alla engagerade deltagare och samverkanspartners!

Kontakt vid mer information: therese.silvander@rjl.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.